Mata kuliah Pendidkan Agama islam with Bpk. Ismail Ibrahim.

ku ingat engkau saat alam begitu gelap gulita, dan wajah zaman berlumuran debu hitam

kesebut nama-Mu dengan lantang disaat fajar menjelang, dan fajarpun merekah seraya menebar senyuman indah

Apa arti dari syair diatas, syair itu mengisyarakan kita untuk selalu mengingat Allah baik dari pagi, siang maupun malam, dengan apa kita mengingat Allah.

Sholat ya, Sholat adalah sarana untuk mengingat Allah.

sudahkah kita sholat dengan sempurna ?

sudahkah benar Bacaanya?

taukah arti setiap bacaannya?

dalam introduction mata kuliah pendiddikan agama islam, kita wajib hafal bacaan sholat berikut terjemahanya..berikut saya jabarkan

Allahu Akbar ;

Do’a Iftitah :
Salah satu do’a iftitah adalah : “Allaahu akbar kabiiraa walhamdu lillaahi katsiiraa wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharassamaawaati wal ardha haniifam muslimaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil’aalamiin. Laa syariikalahu wa bi dzaalika umirtu wa ana minal muslimiin.”

Do’a Iftitah Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
“Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan memberi keselamatan dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin.”

 

Do’a Iftitah Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
Allaahu akbar kabiiraa……(Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya)
walhamdu lillaahi katsiiraa……(segala puji bagi-Nya)
wasubhaanallaahi……(dan Maha Suci Allah)
bukrataw wa ashiilaa……(sepanjang pagi dan sore)
Innii wajjahtu……(Kuhadapkan muka)
wajhiya……(hatiku)
lilladzii……(kepada Dzat)
fatharassamaawaati……(yang menciptakan langit)
wal ardha……(dan bumi)
haniifam……(dengan keadaan lurus)
muslimaw……(dan memberi keselamatan)
wa maa ana minal musyrikiin……(dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin)
Inna shalaatii……(Sesungguhnya shalatku)
wa nusukii……(ibadatku)
wa mahyaaya……(hidupku)
wa mamaatii……(dan matiku)
lillaahi rabbil’aalamiin……(semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam) 
Laa syariikalahu……(Tidak ada sekutu bagi-Nya)
wa bi dzaalika umirtu……(dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya)
wa ana minal muslimiin……(Dan aku dari golongan orang muslimin)

Adapun Rasulullaah ketika membaca surah Al-Faatihah senantiasa satu napas per satu ayatnya, tidak terburu-buru, dan benar-benar memaknainya. Surah ini memiliki khasiat yang sangat tinggi sekali. Bahkan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sampai menuliskan makna iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin, dalam satu kitabnya yang berjudul Madarijus Saalikin, dimana beliau bercerita ketika di suatu kotaia menderita sakit, maka ia membacanya per ayat dengan sungguh-sungguh, dan ia rasakan bahwa setiap selesai satu ayat dibacanya, terasa berguguran sakit yang dirasakannya. Subhaanallaah.

Mari kita hafal terlebih dahulu arti per ayatnya sebelum kita memaknainya.

Bismillaah, arrahmaan, arrahiim (Bismillaahirrahmaanirrahiim)
(Dengan nama Allaah, Maha Pengasih, Maha Penyayang)

Alhamdulillaah, Rabbil ‘aalamiin
(Segala puji hanya milik Allaah, Rabb semesta ‘alam)

Arrahmaan, Arrahiim
(Maha Pengasih, Maha Penyayang)

Maaliki, yaumiddiin
(Penguasa, Hari Pembalasan/Hari Tempat Kembali)

Iyyaaka, na’budu, wa iyyaaka, nasta’iin
(KepadaMulah, kami menyembah, dan kepadaMulah, kami mohon pertolongan)

Ihdina, asshiraathal, mustaqiim —> berharaplah dengan penuh harap ketika membacanya.
(Tunjuki kami, jalan, golongan orang-orang yang lurus)

Shiraath, alladziina, an’am, ta ‘alayhim
(Jalan, yang, telah Engkau beri ni’mat, kepada mereka)

Ghayril maghduubi ‘alaihim, wa laddhaaaalliiin.
(Bukan/Selain, (jalan) orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan (jalan) orang-orang yang sesat)

Melanjutkan tulisan yang ketiga, maka setelah membaca Surah Al-Faatihah, maka hendaknya kita membaca ayat-ayat Al-Qur’an.

Do’a Rukuk:
“Subhaana Rabbiyal ‘Adhiimii wa bi hamdih”

Do’a Rukuk Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
Maha Suci Rabb-ku Yang Maha Agung dan dengan puji-Nya.

Do’a Rukuk Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
Subhaana Rabbiyal……(Maha Suci Rabb-ku)
‘Adhiimii……(Yang Maha Agung)
wa bi hamdih……(dan dengan puji-Nya)

Do’a I’tidal :
“Sami’allahu liman hamidah Rabbanaa lakal hamdu mil ‘us samaawaati wa mil ul ardhi wa mil ‘u maa syi’ta min syai’in ba’du”

Do’a I’tidal Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
“Allah sungguh mendengar para pemuji-Nya, Ya Allah Tuhan kami ! Bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu”

Do’a I’tidal Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
Sami’allahu liman hamidah……(Allah sungguh mendengar para pemuji-Nya)
Rabbanaa lakal hamdu……(Ya Allah Tuhan kami ! Bagi-Mu segala puji) 
mil ‘us samaawaati……(sepenuh langit)
wa mil ul ardhi……(dan bumi)
wa mil ‘u maa syi’ta……(dan sepenuh barang yang Kau kehendaki)
min syai’in ba’du……(sesudah itu)

Do’a Sujud :
“Subhana rabbiyal a’la wa bihamdih”

Do’a Sujud Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
“Maha Suci Rabb-ku Yang Maha Luhur dan dengan puji-Nya”

Do’a Sujud Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
Subhana rabbiyal……(Maha Suci Rabb-ku)
a’la……(Yang Maha Luhur)
wa bihamdih……(dan dengan puji-Nya)

Do’a Diantara Dua Sujud :
“Robighfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii, wa’aafinii, wa’fu ‘annii”

Do’a Diantara Dua Sujud Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
“Ya Allah, Ampunilah aku, Belas kasihanilah aku, Cukupkanlah segala kekuranganku, Angkatlah derajatku, Berilah rezeki kepadaku, Berilah petunjuk kepadaku, Berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku”

Do’a Diantara Dua Sujud Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
Robighfirlii ……… ( Ya Allah, Ampunilah aku…) 
warhamnii……… ( Belas kasihanilah aku … ) 
wajburnii ……… ( Cukupkanlah segala kekuranganku …)
warfa’nii………( Angkatlah derajatku … ) 
warzuqnii ……… ( Berilah rezeki kepadaku … ) 
wahdinii…………( Berilah petunjuk kepadaku … ) 
wa’aafinii ……… ( Berilah kesehatan kepadaku … ) 
wa’fu ‘annii………( dan berilah ampunan kepadaku … )

Do’a Tahiyat :
“At tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatulillaah, Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh, Assalamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihiina, Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, Kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahim, Wa baarik ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad, Kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim, Fil ‘aaalamiina innaka hamiidum majiid”

Do’a Tahiyat Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :
“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah, Segala keselamatan tetap untuk engkau, hani Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahNya, Mudah – mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang shalih-shalih, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, , Ya Allah, Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad, Ya Allah, Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad, Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan Maha Mulia”

Do’a Tahiyat Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :
At tahiyyaatul……(Segala kehormatan)
mubaarakaatush……(keberkahan)
shalawaatuth……(kebahagiaan)
thayyibaatulillaah……(dan kebaikan bagi Allah)
Assalaamu ‘alaika……(Segala keselamatan) 
ayyuhan  nabiyyu……(tetap untuk engkau, hani Nabi)
warahmatullaahi wabarakaatuh……(dan demikian juga rahmat Allah dan berkahNya)
Assalamu ‘alainaa……(Mudah – mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian)
wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihiina……(dan untuk para hamba Allah yang shalih-shalih)
Asyhadu an laa ilaaha illallaah……(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)
wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah……(Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah)
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad……(Ya Allah, Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad)
Wa ‘alaa aali sayyidinaa  Muhammad……( Ya Allah, Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad)
Kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim……(Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim)
wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahim……(dan keluarganya[keluarga nabi ibrahim]) 
Wa baarik ‘alaa sayyidinaa Muhammad……(Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad)
wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad……(beserta para keluarganya[keluarga nabi muhammad.saw])
Kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim……(Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim) 
wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim……( dan keluarganya[keluarga nabi ibrahim])
Fil ‘aaalamiina……(Di seluruh alam semesta)
innaka hamiidum majiid……(Engkaulah yang terpuji dan Maha Mulia)

Do’a Salam :
Dari ‘Alqomah bin Wa-il, dari bapaknya, ia berkata: Aku shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maka beliau membaca salam ke sebelah kanan (menoleh ke kanan): “As Salamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.” Dan kesebelah kiri: “As Salamu’alaikum Wa Rahmatullahi.” (Hadits dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud)

semoga dengan memahami bacaan sholat, sholat kita menjadi lebih khusu’

InsyaAllah.