Beranda

kitab mahzab syafi’i


 1. Al-Umm (kitab Induk). Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

Shamela.ws (bok)

Islamweb.net (Online)

4shared.com ()

http://www.saaid.net/book/4/751.zip (doc)

http://ia341313.us.archive.org/1/items/waq105909/105909.pdf

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/949.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/949/1.htm (baca online)

 1. Mukhtashar al-Muzanni. Dikarang oleh : Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya bin Isma’il al-Muzanni, atau Imam al-Muzanni (w 264 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/947.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/947/1.htm (baca online)

 1. al-Lubab fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Qasim al-Dlabi, Abul Hasan Ibnu al-Mahamili al-Syafi’i, atau Imam al-Mahamiliy (w 451 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lubab2.zip

 1. al-Iqna’ fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2219.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2219/1.htm (baca online)

 1. Al-Hawi al-Kabiir fiy Fiqhi Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Mukhtashar al-Muzanni. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).

Shamela.ws (bok)

Islamweb.net (baca online)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3436.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3436/1.htm (baca online)

 1. Al-Tanbih fiy al-Fiqh al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairaziy, atau Imam al-Syairaziy (w 476 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.box.net/shared/obxgq93t2s

http://www.arabworldnet.com/index.php?download=1&module=articles&path=uploads/articles/2008/11/20/&filename=file_7795_%C7%E1%CA%E4%C8%ED%E5%20%DD%ED%20%C7%E1%DD%DE%E5%20%C7%E1%D4%C7%DD%DA%ED.pdf

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/altnbyh.zip

http://www.archive.org/details/al_tanbeeh

 1. Al-Muhadzdzab fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairaziy, atau Imam al-Syairaziy (w 476 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2698.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2698/1.htm (baca online)

http://www.archive.org/details/mouhatheb

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sh%20muhzab.zip

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=921

 1. Nihayah al-Mathalib fiy Dirayah al-Madzhab. Dikarang oleh : Ruknuddin Abul Ma’aliy Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwainiy, dengan laqab Imam al-Haramain (w 478 H).

Shamela.ws (bok)

http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/library/Feqh/508.rar

 1. Al-Wasith fiy al-Madzhab. Dikarang oleh : Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, masyhur dengan sebutan Hujjatul Islam al-Ghazali atau Imam al-Ghazali (w 505 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.ghazali.org/books/wasit/wama4.pdf

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=519

http://www.archive.org/details/wassitfialmathhab

 1. Hilyatul ‘Ulamaa’ fiy Ma’rifati Madzahib al-Fuqahaa’. Dikarang oleh : Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar, Abu Bakar al-Syasyiy al-Qaffal al-Faraqiy, dengan laqab Fakhrul Islam (w 507 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamicbook.ws/asol%5Cshafi/hlit-alalma-.pdf

http://www.islamport.com/isp_eBooks/fqh/e-Books/3295.rar

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=016819.pdf

 1. Al-Bayan fiy Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Husain Yahya bin Abul Khair bin Salim al-‘Imraniy al-Yamani al-Syafi’i, atau Imam al-‘Imraniy (w 558 H). Merupakan kitab syarah terhadap kitab al-Muhadzdzhab karya Imam al-Syairaziy.

Shamela.ws (bok)

http://www.archive.org/details/waq87025

http://www.4shared.com/file/KBj4yrht/____.html

http://www.4shared.com/file/ROa4srst/____.html

 

 1. Fathul ‘Aziz bisyarhi al-Wajiz. Ini merupakan kitab al-Syarhu al-Kabirr lil-Rafi’i, sebuah kitab syarah untuk kitab karangan Imam al-Ghazali yaitu al-Wajiz fiy al-Fiqh al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i al-Qazwayni, atau Imam al-Rafi’i (w 623 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/335.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/335/1.htm (baca online)

 1. Fatawa Ibnu al-Shalah. Dikarang oleh : Taqiyuddin Utsman bin Abdur Rahman, atau dikenal dengan Imam Ibnush Shalah (w 643 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.4shared.com/document/vrandQyE/___online.html

http://www.archive.org/details/Fatawa-Ibnushalah

http://www.wadod.com/bookshelf/book/113

http://www.4shared.com/file/9xfqajPo/___online.html

http://www.daralnawader.com/books/bookcard.php?NID=4aed3ce860933&lang=ar

 1. Al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1219.rar

http://www.archive.org/details/magmm

http://www.mediafire.com/?nyxtn3dr2hz

http://www.islamspirit.net/islamspirit/ebooks/ebook_c_0065.zip

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=002779.pdf

http://www.4shared.com/file/AE4jai85/___.html

 1. Daqaiqul Minhaj. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/d_mnhaj.zip

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3350.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3350/1.htm (baca online)

 1. Raudlatuth Thalibiin wa ‘Umdatul Muftiin. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

Shamela.ws (bok)

Islamweb.net (baca online)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/121.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/121/1.htm (baca online)

 1. Minhajuth Thalibin wa ‘Umdatul Muftiin fiy al-Fiqh. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/931.rar

http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/2/28/

http://www.mediafire.com/?lyjz3ljmjlw

 1. Khabayaa al-Zawayaa. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3296.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3296/1.htm (baca online)

 1. Al-Tadzkirah fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2696.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2696/1.htm (baca online)

 1. Kifayatul Akhyar fiy Ghayatil Ikhtishar. Dikarang oleh : Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min bin Hariz bin Ma’laa al-Husaini al-Hishni al-Syafi’i (w 829 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3608.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3608/1.htm (baca online)

 1. Al-Zubad fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Husain bin Hasan bin ‘Ali Ibnu Ruslan al-Syafi’i (w 844 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1245.rar

http://www.4shared.com/file/orZVyvwo/____.html

http://www.4shared.com/document/BNZ1QBu5/____.html

http://ia341341.us.archive.org/2/items/alfiyat-zobad/alfiyat-zobad.pdf

http://www.al7ewar.net/forum/up/uplo0ads/1209393929.zip

 1. Muqaddimah al-Hadlramiyyah (Masaail al-Ta’lim). Dikarang oleh : Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadlal al-Hadlramiy, mayshur dengan sebutan nama Bafadlal al-Hadlrami (w 918 H).

http://shamela.ws/books/061/6125.rar

 1. Asnal Mathalib fiy Syarhi Raudl al-Thullab. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

http://shamela.ws/books/114/11468.rar

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1708.rar

http://www.4shared.com/file/8Sw1NdNZ/______.html

 1. Al-Gharar al-Bahiyyah fiy Syarhi al-Bahjah al-Wardiyyah. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1709.rar

 1. Fathul Wahab bisyarhi Minhajith Thullab. Ini merupakan kitab syarah untuk kitab Minhajuth Thullab yang merupakan kitab ringkasan dari kitab Minajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1084.rar

http://www.4shared.com/file/e-eviO1-/____________.html

http://wadod.com/bookshelf/book/458

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m002975.pdf

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/fath%20alwahab.zip

 1. Minhajuth Thullab fiy Fiqhi al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).

http://shamela.ws/books/121/12100.rar

http://ia341205.us.archive.org/1/items/Mnhj_Tahtawy/Mnhj_Tolab.pdf

 1. Minhajul Qawiim. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini merupakan kitab syarah terhadap Muqaddimah al-Hadlramiyyah.

http://shamela.ws/books/099/9973.rar

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2222.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2222/1.htm (baca online)

 1. Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).

Shamela.ws (bok)

Islamweb.net (baca online)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1718.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/1718/1.htm (baca online)

 1. Al-Iqna’ fiy Halli Alfadh Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H).

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1229.rar

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/abe%20shjaa.zip

http://islamport.com/w/shf/Web/1229/1.htm (baca online)

http://www.4shared.com/file/iHFsoscC/_______.html

http://www.aljlees.com/books/5/23.zip

http://www.al7ewar.net/forum/up/uplo0ads/1205431023.zip

 1. Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma’rifati Maa’ani Alfadh al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H). Merupakan kitab syarah terhadap Minhajuth Thalibin karya Imam an-Nawawi.

Almeshkat.net (bok & doc)

Waqfeya.com (pdf)

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1719.rar

 1. Fathul Mu’in bisyarhi Qurrah al-‘Ain bi-Muhimmaatid Diin. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).

http://shamela.ws/books/113/11327.rar

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1226.rar

 1. Ghayatul Bayan Syarh Ibnu Ruslan. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).

http://shamela.ws/books/061/6136.rar

 1. Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).

Shamela.ws (bok)

Islamweb.net (baca online)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1720.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/1720/1.htm (baca online)

 1. Hasyiyataa Qalyubi wa ‘Umairah. Dikarang oleh : Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisi ‘Umairah. Merupakan kitab hasyiyah atas syarah al-Mahalli terhadap al-Minhaj.

Waqfeya.com (pdf)

Almaknaz.com (pdf)

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1711.rar

 1. Futuhaat al-Wahab bi-Tawdlih Syarh Minhaj al-Thullab. Kitab ini dikenal dengan Hasyiyatul Jumal, sedangkan Minhajuth Thullab sendiri merupakan kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshari dari kitabnya Imam an-Nawawi yang berjudul Minhajuth Thalibiin. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/haashyah%20aljml.zip (doc)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3445.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3445/1.htm (baca online)

 1. Tuhfatul Habib ‘alaa Syarhi al-Khathib. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa al-Khathib. Dikarang oleh : Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamiy al-Mishriy al-Syafi’i (w 1221 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1735.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/1735/1.htm (baca online)

http://www.4shared.com/file/104588082/b40f89f9/_______.html

http://ia301534.us.archive.org/0/items/books-9_ahlalhdeeth/tohfat_labib_ibn-da9i9-3id.pdf

 1. Al-Tajrid li-Naf’il ‘Abiid. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa Syarhi al-Minhaj. Yaitu kitab al-Minhajuth Thullab, kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshariy dari Minhajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi yang kemudian Imam Zakariyyah sendiri pernah mensyarhinya sendiri dengan nama Fathul Wahab. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1736.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/1736/1.htm (baca online)

 1. I’anatuth Thalibin ‘alaa Halli Alfadh Fathil Mu’in. Merupakan kitab hasyirah atas kitab karangan al-‘Allamah Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari. Dikarang oleh : Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (w 1302 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.box.net/shared/n8a6qxu81f  (doc)

http://www.almeshkat.net (doc)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/963.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/963/1.htm (baca online)

 1. Nihayatuz Zayn fiy Irsyadi al-Mubtadi-in. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).

http://shamela.ws/books/061/6146.rar

http://www.mediafire.com/?3q1c2dam5rwmmmm

 1. Al-Siraj al-Wahaj ‘alaa Matni al-Minhaj. Dikarang oleh : al-‘Allamah Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawiy (w –pasca- 1337 H).

Shamela.ws (bok)

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alsraj%20alwhaj.zip

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=018644.pdf

 1. Al-Ghayah wa al-Taqrib. Juga dikenal dengan Matan Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syihabuddin Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfihani, juga dikenal dengan al-Qadli Abu Syuja’ (w 593 H).

http://shamela.ws/books/113/11370.rar

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2701.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2701/1.htm (baca online)

 1. Fathul Qarib al-Mujib fiy Syarhi Alfadh al-Taqrib. Atau juga disebut “al-Qaul al-Mukhtar fiy Syarhi Ghayah al-Ikhtishar”. Dikarang oleh : Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, dikenal dengan nama Ibnu Qasim al-Ghazzi atau Ibnu al-Gharabili.

Archive.org (pdf), atau

Archive.org (pdf)

Shamela.ws (bok)

http://ia301539.us.archive.org/2/items/Qasem_Shojaa/Qasem_Shojaa.pdf

 1. Hasyiyah al-Maghribi ‘alaa Nihayah al-Muhtaj ilaa Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Ahmad Abdur Razaq bin Muhammad bin Ahmad al-Maghribi al-Rasyidi.

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/hashyt%20m.zip (doc)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/3473.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/3473/1.htm (baca online)

http://www.4shared.com/file/PfRVIfhr/____.html

 1. Faidlul Hajaa ‘alaa Nayl al-Rajaa Mandhumah Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Ahmad Sahal bin Abu Hasyim Muhammad Mahfudh Salaam al-Hajini.

http://www.mediafire.com/?dj2eww2phj6gcgj

http://www.box.net/shared/cg6sb5tazi

http://www.scribd.com/doc/23243324/Faidh-Al-Haja-Ta-Liq-Nail-Raja-A-Sahal-Mahfudz

 1. Irsyadul ‘Ibaad ‘alaa Sabilir Rasyaad. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).

 

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/irshad%20alabad.zip

http://www.mediafire.com/?q69c4wgswcycc7k

 1. Kasyifah al-Syajaa fiy Syarhi Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).

http://www.mediafire.com/?83mmijpgivm3bci (doc)

http://www.mediafire.com/?87f42dwu1wpdb2x

http://www.4shared.com/file/151296832/838a4e72/___online.html  (pdf)

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000532.pdf

 1. Safinatun Najaa fiy Ushul al-Diin ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : al-Fadlil Salim bin Samiir al-Hadlramiy.

http://islamport.com/w/shf/Web/1246/1.htm (baca online)

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1246.rar

http://www.4shared.com/file/v7UXPL3s/___online.html

http://www.daraleman.org/forum/uploads/2005-11-24_065854_safeena.zip

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000264.pdf

http://www.ahlukheyr.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1:safinatu-najah&id=2:madhab-shafi-i&Itemid=29

 1. Tanwir al-Qulub fi Mu’amalati ‘Allam al-Ghuyub. Dikarang oleh : Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Syafi’i al-Naqshabandi.

 

http://www.mediafire.com/?dt9xbn1lp34uzu6

http://www.4shared.com/document/PQfTqAID/___online.html

http://www.4shared.com/file/L7gBJOjb/____.html

 1. Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah. Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).

 

http://shamela.ws/books/115/11577.rar

http://www.al-eman.com/library/book/book-view.htm?id=349#s1

 1. Bulughul Maraam Min Adillatil Ahkaam. Dikarang oleh : Abul Fadll Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani (w 852 H).

 

http://www.4shared.com/file/fy1rvJtT/_____.html

http://www.4shared.com/file/v5qQ9rLE/____.html

http://www.archive.org/download/blokhemblokhem/blokhem.PDF

http://shamela.ws/old_site/books/021/2140.rar

http://www.albeialy.com/sub/albeialy.com1/kotob%20%20-wr-%20pdf/122.pdf

 1. Mukhtashar Khilaafiyaat al-Baihaqi. Dikarang oleh : Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (w 699 H).

 

http://s203841464.onlinehome.us/waqfeya/books/21/46/mkb.rar

http://shamela.ws/books/062/6227.rar

 1. Kanzu al-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin. Dikarang oleh : Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi’i. Merupakan syarh al-‘Allamah Jalaluddin al-Mahalli terhadpa kitab karangan Imam an-Nawawi yakni Minhajith Thalibiin.

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/sheh%20almuhalh.zip (doc)

 1. al-Fiqhu al-Manhaji ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syaikh DR. Mushthafaa al-Khan dan Syaikh DR. Mushthafa al-Bughaa.

Shamela.ws (bok)

http://www.mediafire.com/?tqjmzwmemhh

http://www.mediafire.com/?e2nyvmyznix

http://www.aslein.net/

http://www.4shared.com/file/KauOMAvN/_____.html

http://aslein.org/books/fiqh/feqhmanhji.rar

http://waqfeya.net/book.php?bid=5490

 1. Mirqatu Su’udi al-Tashdiq fiy Syarhi Sullamit Taufiq. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H). Kitab ini merupakan ta’liq atas kitab Sullam al-Taufiq karangan Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Thahirin bin Muhammad bin Hasyim Ba’alawi.

 

http://www.4shared.com/file/214909803/febb25b/_______-___.html

http://www.scribd.com/document_downloads/26362212?secret_password=&extension=pdf

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000604.pdf

http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=1336&d=1205185772

http://www.mediafire.com/?etcznzey3gy

 1. Fatawa al-Subki. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).

 

http://www.saaid.net/book/2/417.zip

http://www.arabworldnet.com/index.php?module=articles&id=6941&parent_id=701&level=3

http://islamport.com/d/2/ftw/1/14/820.html

http://shamela.ws/books/114/11498.rar

 1. al-Hawi lil-Fatawi. Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).

 

http://www.4shared.com/file/JsJCQP5s/___.html

http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=1040&d=1189367369

http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=1082&cat=15

http://www.archive.org/details/hawisuiti

http://www.4shared.com/file/gaLxj9Zk/___online.html

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=622&bk_no=130

http://islamport.com/w/ftw/Web/904/1.htm

http://www.4shared.com/file/HXzfxU6J/___online.html

 1. Fatawa al-Ramli. Dikarang oleh : Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Anshariy al-Ramli al-Syafi’i (w 957 H). Kitab fatwa-fatwa ini oleh putranya yaitu Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).

 

http://shamela.ws/books/216/21623.rar

 1. Al-Fatawa al-Haditsiyyah. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).

 

http://www.4shared.com/file/yY_JUdh0/____.html

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=15&book=2548

http://www.4shared.com/file/M9PBPNYY/___online.html

http://www.mediafire.com/?yymxzzgvfam

http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/1.htm

 1. al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubraa. Dikarang oleh Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini di kumpulkan oleh murid dari Ibnu Hajar al-Haitami yaitu al-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad bin ‘Ali al-Fakihi al-Makki (w 982 H).

 

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=46199

http://islamport.com/w/ftw/Web/1716/1.htm

http://shamela.ws/books/216/21628.rar

 1. Al-Adzkar. Dikarangh oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).

 

http://www.megaupload.com/?d=N5W1DJ5L

http://www.4shared.com/file/O-S46g0M/__online.html

http://www.4shared.com/file/6_4-ZM0P/____.html

http://www.mediafire.com/?zqom3nzmmzf

http://www.saaid.net/book/2/518.zip

http://ia301516.us.archive.org/2/items/961_nawawi_aladhkar/961_nawawi_aladhkar.pdf

 1. Fatawa al-Khalili ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh ; Muhammad Khalili al-Syafi’i.

http://www.archive.org/details/alkhalily)

 1. Fatawa al-Imam an-Nawawi. Kitab ini dinamakan dengan “al-Masaa-il Mantsurah”, merupakan kumpulan fatwa Imam an-Nawawi rahimahullah yang disusun oleh Imam ‘Alauddin al-‘Aththar yang tidak lain adalah murid dari Imam an-Nawawi.

http://ia331433.us.archive.org/2/items/fatawi-nawawy/fatawi-nawawy.pdf

 1. Alfiyat al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi’i, Dikarang oleh : Syaikh Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Ruslan al-Ramli.

http://ia341341.us.archive.org/2/items/alfiyat-zobad/alfiyat-zobad.pdf

http://www.4shared.com/file/93410453/3adbe546/____.html (doc)

 1. Tuhfatul Labib fiy Syarhi al-Taqrib. Dikarang oleh : Ibnu Daqiq al-‘Ied (al-Muhaddits). Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ghayah al-Taqrib karya al-Qadli Abi Syuja’.

4shared.com (pdf)

4shared.com (pdf)

Archive.org (pdf)

 1. Al-Asybah wa al-Nadha-ir fiy Qawaa-idi wa Furu’i Fiqh al-Syafi’iyyah. Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).

http://ia311214.us.archive.org/1/items/fqh04/36.pdf

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alashbah-walnadhaer.zip

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2694.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2694/1.htm (baca online)

 1. Al-Bahr al-Muhith fiy Ushul al-Fiqh. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).

http://www.almeshkat.net (doc)

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=843

http://www.archive.org/details/bmoheet

 1. Al-Ajwibat al-Mardhiyah ‘an As’ilat al-Makiyah. Dikarang oleh : Waliyuddin Ahmad bin ‘Abd al-Rahim al-‘Iraqi.

http://ia341343.us.archive.org/1/items/ajwiba/ajwiba.pdf

http://ia311015.us.archive.org/2/items/ajwibamardiya/ajwiba_mardiya.pdf

 1. Al-Badr al-Munir fi Takhrij Ahadits wa al-Atsar al-Waqi’at fi al-Syarh al-Kabir (al-Rafi’i). Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/bdur_m.rar

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1088

http://ia311537.us.archive.org/3/items/abadrelmounir/badrElMounir.pdf

 1. Hasyiyat al-Baijuri ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi ‘ala Matan Abi Syuja’. Dikarang oleh : Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri.

http://www.archive.org/details/HashiyatAlbayjori\

http://www.archive.org/download/HashiyatAlbayjori/Bayjori01.pdf dan http://www.archive.org/download/HashiyatAlbayjori/Bayjori02.pdf

67.Nihayah al-Tadzrib fiy Nadham Ghayah al-Taqrib fiy al-Fiqh al-Syafi’i.  Dikarang oleh : Yahya bin Musa bin Ramadhan bin Umairah al-‘Imrithi.

http://www.4shared.com/file/92862446/9a36ffdc/_____.html (doc)

http://www.4shared.com/file/90709205/5d56c68d/_____.html (rm)

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001116.pdf

http://www.archive.org/download/waq75686/75686.pdf

 1. Ma’rifatus Sunani wal Atsar. Dikarang oleh : al-Muhaddits Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi.

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1424

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alaathar_b.zip (doc)

 1. Hasyiyat al-‘Athar ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Jam’i al-Jawami’. Dikarang oleh : Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-‘Aththar.

http://www.archive.org/details/shiatelhatare

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/shrha%20altlwyha.zip (doc)

 1. Hasyiyat al-Banani ‘ala Syarhi al-Mahalli ‘ala Jam’u al-Jawami’. Dikarang oleh : al-‘Allamah al-Banani.

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/albnany.zip (doc)

http://ia340914.us.archive.org/2/items/ananesoubki/hashia00.pdf, http://ia340914.us.archive.org/2/items/ananesoubki/hashia01.pdf, http://ia340914.us.archive.org/2/items/ananesoubki/hashia02.pdf

 1. Al-Wajiz fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, atau Imam al-Ghazali.

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1136

http://www.4shared.com/file/tabKadXT/_________-__-___-.html

http://www.daraleman.net/uploads/WajizShafii.rar

 1. Hawasyi al-Syarwani wa al-‘Ubadi ‘ala Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Abdul Hamid al-Syarwani. Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ibnu Hajar al-Haitami.

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/tuhft_%20almuhtaj.zip (doc)

http://www.archive.org/details/htmsmhtmsm

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/1108.rar

 1. Al-Risalah. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/948.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/948/1.htm (baca online)

 1. Al-Ibhaj fiy Syarhi Al-Minhaj. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2222.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2224/1.htm (baca online)

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=015071.pdf

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/ebhaaj14.zip

http://www.archive.org/details/ibhaj

http://www.4shared.com/file/107636967/75444566/_________________683___756____.html

http://wadod.com/bookshelf/book/324

 1. Ikhtilaful Hadits. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2693.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2693/1.htm (baca online)

 1. Al-Madzhab Ilaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Akram bin Yusuf al-Qawasimi

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/4287.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/4287/1.htm (baca online)

http://www.4shared.com/file/72840675/eed5a012/___.html

http://ia331409.us.archive.org/2/items/690_almadkhal.ila.madhhab.alshafii/690_almadkhal.ila.madhhab.alshafii.pdf

 1. Fiqh al-‘Ibadaat ‘alaa al-Madzhab al-Syafi’i.

http://www.4shared.com/file/3u7f3OCg/__-_.html

http://www.4shared.com/file/ubZHgDBq/__-_.html

http://www.islamport.com/isp_eBooks/shf/e-Books/2699.rar

http://islamport.com/w/shf/Web/2699/1.htm (baca online)

http://www.4shared.com/document/kmW4he8a/____.html (doc)

 1. Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh (al-Juwaini): Dikarang oleh : Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/alwrkat.zip

http://ia301516.us.archive.org/2/items/sharh-wara9at_mihali/sharh-wara9at_mihali.pdf

 1. Bughyat al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba’dh al-Muta’akhirin. Dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Ba’alawi al-Hadhrami.

http://www.mediafire.com/?1zk84kzp5cb422c

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/bukyt%20m.zip

http://www.mediafire.com/?ai2mn4zhgcexag7

http://www.box.net/shared/77r8sl4rm6

http://www.4shared.com/file/t2hY351B/____.html

 1. Tuhfatut Thullab Syarh Tanqih al-Lubab. Dikarang oleh : Imam Zakariyyah Al Anshariy

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m013587.pdf

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m013610.pdf

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003564.pdf

 1. Syarh Tuhfah ath-Thullab Syarh Tanqih al-Lubab fiy Madzhab al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syaikh Shadiq Habannakah al-Maidani .

http://www.dro-s.com/2010/12/28/%D8%B4%

http://www.archive.org/details/midani-tohfat

http://www.islamdor.com/news.php?action=view&id=50

http://www.soufia.org/vb/showthread.php?p=45525

Shahih Kitab Targhib wat Tarhib karya Syeikh Nashiruddin Al Albani yang merupakan hadits-hadits pilihan yang shahih saja dari kitab Targhib dan Tarhib karya Al Hafidz Al Mundziri, sebuah kitab menjelasakan tentang pahla-pahala setiap amalan dan ancaman-ancaman bagi mereka yang melanggar larangan.
Code:
http://www.ziddu.com/download/3978948/AtTarghibWatTarhib.pdf.html

Kitab Shahih Muslim English
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/shahih-muslim-english.pdf

Buku sejarah teks Al-Qur’an Sebuah karya yang berusaha menyelidiki sejarah teks Al Qur’an sejak masa Rasulullah dan berbagai macam kaligrafi atau catatan manuskrip Al Qur’an.
Code:
http://www.ziddu.com/download/3723936/SejarahTeksAlQuan.pdf.html

Salah Paham Terhadap Islam karya Sayyid Qutub yang mengupas tuntas berbagai persoalan yang sering dituduhkan kepada Islam,seperti masalah perbudakan, kepemilikan pribadi, zakat, permasalahan wanita dan lain-lain.
Code:
http://www.ziddu.com/download/3721356/salahpahamterhadapislam.pdf.html

Pendidikan Anak dalam Islam karya Syeikh Yusuf Muhammad Al Hasan yang mengupas yang diterbitkan oleh Yayasan Al Shofwa dan disebarluaskan melalui e-book oleh maktabah Abu Salama Al Atsari.
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/pendidikan-anak-dalam-islam.pdf

manhaj-salafi sebuah bunga rampai karya Yusuf Al Qordlawi yang menjelaskan manhaj salaf yang berdasarkan sunnah Rasulullah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban.
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/manhaj-salafi.pdf

fiqih-zakat-yusuf-qordlawi sebuah buku medern yang mengupas tuntas permasalahan zakat dan seluk beluknya, zakat profesi dan macam-macamnya
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/fiqih-zakat-yusuf-qordlawi.pdf

fiqih-siroh-mushthofa-as-sibai sebuah karya tentang sejarah hidup Rasulullah dan analisa serta ibrah dan i’tibar yang dapat diambil darinya.
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/fiqih-siroh-mushthofa-as-sibai.pdf

fiqih-prioritas karya Syeikh Yusuf Al Qordlawi yang mengupas tentang mana yang harus terlebih dahulu dipilih oleh kaum muslimin dalam menjalani hidupya, baik dalam permasalahan akidah, mu’amalah, pemikiran dan lain-lain.
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2009/01/fiqih-prioritas.pdf

Riyadhush Shalihin jilid 1 Terjemah dalam Bahasa Indonesia
Code:
http://www.ziddu.com/download/3720386/Imam_Nawawi-Riyadhus_Salihin1.pdf.html

Riyadush Sholihin Jilid 2 Terjemah dalam Bahasa Indonesia
Code:
http://www.ziddu.com/download/3720426/Imam_Nawawi-Riyadhus_Salihin2.pdf.html

Fathul Baari Jilid 1 Ibnu Hajar Al Atsqalani Terjemah dalam Bahasa Indonesia
Code:
http://www.ziddu.com/download/3719308/FathulBaarijilid1IbnuHajarAlAtsqalani.pdf.html

Fathul Bari Jilid 2 Ibnu Hajar Al Asqolani Terjemah dalam Bahasa Indonesia
Code:
http://www.ziddu.com/download/3720232/FathulBaarijilid2IbnHajaral-Atsqalani.pdf.html

Terjemah Syarah Kitab Arba’in Imam Nawawi dalam format PDF (40 hadits Imam Nawawi)
Code:
http://www.ziddu.com/download/3807599/SYARAHHADITSARBAINNAWAWI.PDF.html

bahaya-mengekor-non-muslim sebuah karya yang meringkas karya ulama besar Islam Muhammad bin AlAdz Dzahabi Iqtidlo’ush Shirotol Mustaqim – Mukholafaatu Ashhabul Jahim
Code:
http://imamuna.files.wordpress.com/2008/11/bahaya-mengekor-non-muslim.pdf

marilah kita berdiskusi dan mengkajinya bersama

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: